Υπηρεσία ενεργοποίησης δικτυακών συνδέσεων - Register

Η υπηρεσία ενεργοποίησης τηλεπικοινωνιακής παροχής (πρίζας), Register, στο δίκτυο δεδομένων του Ιδρύματος αφορά τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας (μόνιμους υπαλλήλους, ΙΔΑΧ, ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μεταπτυχιακούς φοιτητές), και είναι σύμφωνη με τον «Κανονισμό Αποδεκτής Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΜΠ», ο οποίος εγκρίθηκε στην από 15/07/2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, Θέμα 3.

Η δήλωση των πριζών από ένα χρήστη στην υπηρεσία REGISTER (απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση στο δίκτυο δεδομένων) συνεπάγεται την αυτόματη «Αποδοχή των όρων του Κανονισμού Αποδεκτής Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ».

Συγκεκριμένα:

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι ο χρήστης να έχει ήδη κεντρικό λογαριασμό στο Ίδρυμα. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε κεντρικό κωδικό παρακαλούμε επικοινωνήστε για οδηγίες με το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα τηλέφωνα 2451, 2457, 2106.
  • Ένας χρήστης θα μπορεί να δηλώσει περισσότερες από μία πρίζες. Μία πρίζα μπορεί να δηλωθεί από περισσότερους του ενός χρήστες λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν συνδεδεμένα switches πίσω από μία πρίζα, άρα περισσότεροι του ενός χρήστες.
  • Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Δικτύων (τηλέφωνο 1861, e-mail: help-data@noc.ntua.gr).
globe with outlet