ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει αναπτύξει και λειτουργεί σύγχρονη υποδομή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δίκτυο Επικοινωνιών, Υπολογιστικές Υπηρεσίες, Αποθηκευτικές και άλλες Υπηρεσίες) οι οποίες αποτελούν δομικά στοιχεία στήριξης των λειτουργιών του Ιδρύματος.

Το Δίκτυο Επικοινωνιών του ΕΜΠ παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων. Το δίκτυο δεδομένων προσφέρει ταχύτατη πρόσβαση στο Internet σε συνδυασμό με προηγμένες υπηρεσίες πρόσβασης και προστιθέμενης αξίας οι οποίες ικανοποιούν ισότιμα και χωρίς διακρίσεις όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας στα πλαίσια των αρχών της ακαδημαϊκής ελευθερίας που διέπουν τη φιλοσοφία του Ιδρύματος.

Το Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ) έχει αναλάβει την εποπτεία της λειτουργίας του Δικτύου, την τυποποίηση και την τεκμηρίωση των διαδικασιών, τη διαχείριση των υποδομών αυτού, την συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του Ιδρύματος, καθώς και την υποστήριξη των χρηστών σε θέματα πρόσβασης και υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.

Το ΚΕΔ λειτουργεί με Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίθηκε στην από 10.12.1999 συνεδρία της Συγκλήτου του Ιδρύματος, με γνώμονα τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου κάθε μορφής δικτυακών υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΕΜΠ στοχεύουν στη διευκόλυνση και υποστήριξη κάθε ακαδημαϊκής, ερευνητικής, αναπτυξιακής και διοικητικής διαδικασίας η οποία λαμβάνει χώρα εντός του Ιδρύματος στα πλαίσια του ρόλου του και των αρχών της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ελευθερίας. Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται αναλυτικά και με την απαραίτητη τεχνική τεκμηρίωση στις ιστοσελίδες των αρμοδίων μονάδων του Ιδρύματος.

Χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΜΠ είναι όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και όσοι άλλοι λαμβάνουν άδεια πρόσβασης σε αυτές.

Όλοι οι χρήστες αιτούνται και λαμβάνουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αποδεκτής χρήσης.

Ο παρών Κανονισμός έχει σκοπό να οριοθετήσει το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΜΠ.

3. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ διέπεται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 1. Κάθε μορφής πρόσβαση στο Δίκτυο ενεργοποιείται μετά από αίτηση του χρήστη στην οποία δηλώνεται η συμφωνία με τον παρόντα Κανονισμό. Υποδείγματα τέτοιων αιτήσεων δίνονται στο Παράρτημα του παρόντος.
 2. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες οι οποίες αξιοποιούν την κάθε μορφής πρόσβαση αυτού στο Δίκτυο και οφείλει να λαμβάνει εύλογα μέτρα ασφαλείας στο μέτρο αφενός των τεχνικών γνώσεών του και αφετέρου του ελέγχου πρόσβασης σε φυσικούς χώρους και αντικείμενα, τον οποίον δύναται να ασκήσει.
 3. Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του και να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
 4. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη σωστή σύνδεση του εξοπλισμού του με το Δίκτυο Δεδομένων (διασφάλιση από ελαττωματικά καλώδια, κάρτες δικτύου, κλπ). Το ΚΕΔ και οι κατά τόπους διαχειριστές παρέχουν τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη για την αποκατάσταση συναφών δυσλειτουργιών.
 5. Είναι υποχρέωση του χρήστη να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί τον κάθε είδους εξοπλισμό συστημάτων ή δικτύου που ανήκει στο ΕΜΠ με αυξημένη προσοχή ώστε να μην προκαλούνται ζημιές ή φθορές. Τυχόν ατυχήματα θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στους αντίστοιχους υπεύθυνους ώστε να αποκαθίστανται το συντομότερο δυνατό. Ο χρήστης οφείλει να σέβεται τον κοινόχρηστο και ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Δικτύου του ΕΜΠ, και να το χρησιμοποιεί με τρόπο ώστε εν γνώσει του να μη δημιουργεί συνθήκες που σπαταλούν άσκοπα δικτυακούς πόρους ή εν γένει προκαλούν οποιαδήποτε δυσλειτουργία στο δίκτυο, ούτε και να προβαίνει σε παράνομες πράξεις. Οφείλει δε, να ακολουθεί την "πολιτική αποδεκτής χρήσης" του παρόντος Κανονισμού.
 6. Κάθε χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει το Κέντρο Δικτύων για οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα των δικτυακών συνδέσεών του.
 7. Κάθε χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του κεντρικού λογαριασμού του μέσω του οποίου γίνεται ο έλεγχος πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίας του ιδρύματος.

4. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η λειτουργία του Δικτύου διέπεται από τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ελευθερίας με γνώμονα την υποστήριξη και την προαγωγή της έρευνας και τη διάδοση της γνώσης. Οι χρήστες των υπηρεσιών του Δικτύου οφείλουν με ελεύθερη επιλογή να κάνουν ορθή χρήση των προσφερόμενων αγαθών, ως ελεύθεροι ακαδημαϊκοί πολίτες και να μεριμνούν για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

Στα παρακάτω σημεία οριοθετείται γενικά μια «πολιτική αποδεκτής χρήσης» των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΜΠ.

Οι χρήστες δικαιούνται:

Οι χρήστες δεσμεύονται:

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων, το ΕΜΠ δύναται, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει προσωρινά την πρόσβαση του εν λόγω χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέχρι την άρση της παραβίασης ή επίλυσης του προβλήματος ή και να διακόψει οριστικά την πρόσβαση στις υπηρεσίες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χρήστη.

5. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Η χρήση κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας παραχωρείται για συγκεκριμένους σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Ιδρύματος.

Στόχος του ΕΜΠ είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Δικτύου και των συστημάτων του, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και χρονοβόρους περιορισμούς. Το επίπεδο είναι ανάλογο ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο λαμβάνεται μέριμνα για παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας προς τους χρήστες.

Παρά τα μέτρα που λαμβάνει το Ίδρυμα, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα παραβίασης της ασφάλειας των συστημάτων του. Όπως άλλωστε ισχύει διεθνώς, κανένα ηλεκτρονικό δίκτυο δεν είναι απολύτως ασφαλές. Το ίδρυμα δεσμεύεται ότι θα διερευνά ενδελεχώς τέτοια περιστατικά προκειμένου να εντοπίσει τους πραγματικούς υπεύθυνους.

Το ΕΜΠ τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται με τις Αρχές.

Οι χρήστες ως μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας υποχρεούνται να σέβονται τη φήμη και το όνομα του Ιδρύματος σε όλες τις ηλεκτρονικές τους δραστηριότητες. Οι χρήστες είναι προσωπικά υπεύθυνοι και ατομικά υπόλογοι έναντι του Ιδρύματος για τη χρήση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών που τους διατίθενται. Το Ίδρυμα δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για τις ενέργειες των χρηστών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΜΠ. Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα:

 1. Το ΕΜΠ αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια δεδομένων προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του Δικτύου.
 2. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως αυτά έχουν εξειδικευθεί από την νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και στα οποία σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβάνονται και περιστατικά, τα οποία εκφεύγουν του πεδίου ελέγχου και ευθύνης του ΕΜΠ, το Ίδρυμα δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για την μη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών.
 3. Το ΕΜΠ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο που μεταδίδουν οι χρήστες μέσω του Δικτύου και, συνεπώς, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο εκ της αιτίας αυτής.
 4. Το ΕΜΠ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμιση που σχετίζεται με πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύμβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήματος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω του Δικτύου, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε χρήστης.
 5. Το ΕΜΠ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η οποία οφείλεται στο Δίκτυο και σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν εμπλέκεται σε τυχόν διενέξεις ή διαφορές μεταξύ του χρήστη και τρίτων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ή κατά τη χρήση του Δικτύου.
 6. Το ΕΜΠ αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε παραβίαση ιδιωτικού απόρρητου, κλοπή πληροφοριών, αλλοίωση ή απώλεια δεδομένων, ελάττωμα, διακοπή, επίθεση τρίτου (hacking) ή ζημία, που θα υποστεί ο χρήστης ή τρίτος μέσω του Δικτύου ή θα προκύψει μέσω δικτύου τρίτου και συναφούς εξοπλισμού που παρέχουν τρίτοι και γενικά κάθε βλάβη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα σε οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο, από τη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του Δικτύου.
 7. Θέσεις και απόψεις που εκφράζονται σε προσωπικές ιστοσελίδες χρηστών δεν αποτελούν επίσημες απόψεις ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το Ίδρυμα. Το ΕΜΠ δεν διαθέτει την τεχνική δυνατότητα να τις ελέγχει, αλλά ούτε και τη βούληση να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή λογοκρισίας.
 8. Για οποιονδήποτε χρήστη βρεθεί να παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό αποδεκτής χρήσης, το ΕΜΠ θα λάβει πειθαρχικά μέτρα περιλαμβανόμενου του περιορισμού ή της διακοπής της πρόσβασης στις δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές καθώς και θα αναλάβει κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.